یحیی الارض بعد موتها

با بهاران روزی نو می­رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو...

اکنون که جهان و جهانیان مرده ­اند...

آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سررسد؟

"ویحیی الارض بعدموتها..."

< برگرفته شده از صدای نور